描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-HOME.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-INTRODUCTION.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-FACULTY.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-FACILITY.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-TUTORIAL.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-BOOK2.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-LINKS.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\2005-CONTACT US.jpg

 

 

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\HOME.jpg

描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\CHINESE.jpg                    描述: 描述: 描述: 描述: 描述: 描述: D:\長庚大學\english\ENGLISH.jpg

No.259, Wenhua 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 33302, Taiwan (R.O.C.)

TEL03-2118800 ext 5061

本網站由宋欣錦設計維護

本網頁最佳瀏灠頁面 請設 600 X 800 解析度
(C)2000
長庚大學解剖學科擁有本網頁內容之智慧財產權 請切勿複製使用